o. Tomasz Gałuszka OP doktorem habilitowanym

19/02/2016

W dniu 12 lutego br. komisja habilitacyjna pod przewodnictwem prof. Tomasza Jasińskiego jednomyślnie podjęła decyzję o skierowaniu do Rady Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wniosku o przyznanie o. Tomaszowi Gałuszce stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie historii. W dniu 19 lutego Rada Wydziału w specjalnej uchwale przychyliła się do wniosku komisji habilitacyjnej.

O. Tomasz Gałuszka OP ma 37 lat, w zakonie jest od 15. lat, święcenia przyjął w 2004 r.
Od 2000 r. mieszka w Krakowie w najstarszym konwencie Polskiej Prowincji Dominikanów. W 2004 r. obronił na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II rozprawę magisterską nt. XIII-wiecznych dominikańskich komentarzy do Psalmów i zdobył stopień magistra teologii, ze specjalizacją historii teologii średniowiecznej. W 2009 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. Tomasza z Akwinu Lectura super Matheum, cap. I-II. Studium historyczne i edycja tekstu. Rozprawa ta została opublikowana i w 2012 r. zdobyła główną nagrodę „Studiów Źródłoznawczych" im. prof. Stefana Kuczyńskiego (Polska Akademia Nauk) dla najlepszych polskich książek z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz książkowych edycji źródłowych z zakresu średniowiecza i okresu nowożytnego do końca XVIII w. Od 2010 r. jest adiunktem w Katedrze Historii Starożytności i Średniowiecza na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, gdzie prowadzi wykłady oraz ćwiczenia z historii powszechnej, historii Polski i Kościoła w średniowieczu, archiwistyki i historii papiestwa. Wykłada również w naszym Kolegium Teologiczno-Filozoficznym, gdzie prowadzi zajęcia z historii Kościoła i Zakonu w średniowieczu oraz metodyki pracy naukowej. Od 2012 r. jest również dyrektorem Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie oraz koordynatorem kilku projektów naukowych finansowanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej i Narodowe Centrum Wspierania Humanistyki. W 2013 r. otrzymał nominację do Międzynarodowej Komisji Historii i Studiów nad Chrześcijaństwem przy Polskiej Akademii Umiejętności. Warto zaznaczyć, że jest najmłodszym członkiem tej najstarszej i najważniejszej polskiej świeckiej organizacji. Podstawą do otrzymania habilitacji było osiągnięcie naukowe pt. Polska Prowincja Dominikanów w XIV wieku. Studia i nowe źródła. Jest autorem trzech monografii naukowych, trzech edycji krytycznych tekstów średniowiecznych, współautorem i redaktorem naukowym sześciu innych książek, autorem czterdziestu artykułów naukowych.

Jako ciekawostkę można wspomnieć, że jest jednym z najmłodszych doktorów habilitowanych w dziejach polskiej prowincji. Najmłodszymi dominikańskimi doktorami habilitowanymi byli o. prof. Atanazy Fic (habilitacja w 1933 r., w wieku 32 lat) i o. prof. Józef Maria Bocheński (habilitacja w 1938 r., w wieku 36 lat).

Jest on pierwszym w dziejach polskich dominikanów doktorem habilitowanym w zakresie historii.

Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków

Polityka Prywatności