Regulamin Biblioteki


 1. Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie gromadzi zbiory przede wszystkim z zakresu filozofii, teologii, prawa kanonicznego i historii Kościoła. Biblioteka służy przede wszystkim profesorom i studentom Kolegium, ale jest również dostępna dla innych czytelników. Spełnia ona też rolę centralnej biblioteki Polskiej Prowincji Dominikanów.
 2. Zbiory biblioteczne są udostępniane:
  1. profesorom i studentom Kolegium;
  2. członkom Polskiej Prowincji Dominikanów goszczącym w klasztorze krakowskim;
  3. studentom piszącym prace licencjacie, magisterskie i doktorskie tematycznie związane z profilem Biblioteki;
  4. pracownikom instytucji naukowych, kulturalnych i kościelnych prowadzącym badania naukowe i przygotowującym publikacje tematycznie związane z profilem Biblioteki.
 3. Biblioteka nie prowadzi wypożyczeń międzybibliotecznych.
 4. Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów.
  1. Z zasady książki i czasopisma nie są wypożyczane poza klasztor.
  2. Książki wypożycza się profesorom Kolegium (dominikanom), braciom studentom i mieszkańcom klasztoru na okres pięciu miesięcy, czasopisma – dwóch tygodni. Termin ten może zostać przedłużony po okazaniu książek lub czasopism pracownikowi Biblioteki pod warunkiem, że nie oczekuje na nie inny czytelnik.
  3. Profesorowie Kolegium (dominikanie) spoza klasztoru krakowskiego na czas ich nieobecności w klasztorze mogą jednorazowo pożyczyć najwyżej 15 książek; czasopism nie wypożycza się poza klasztor.
  4. Profesorom Kolegium (niebędącym dominikanami) i gościom klasztoru książki i czasopisma wypożycza się na czas ich pobytu w klasztorze (czasopisma nie dłużej niż na dwa tygodnie).
  5. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo zażądać zwrotu materiałów przed upływem terminu.
  6. Pozostałym czytelnikom, niewymienionym w podpunktach b, c, d, udostępnia się zbiory Biblioteki tylko w lektoriach, w każdy wtorek w godz. 9–18, z wyłączeniem lipca, sierpnia i września.
  7. Czytelnicy-niedominikanie zobowiązani są do zapisania się do biblioteki i wypełnienia karty czytelnika.
  8. Nie dokonuje się wypożyczeń czytelnikom, którzy przetrzymują książki lub czasopisma ponad terminy określone w niniejszym regulaminie. Przed złożeniem zamówienia należy uregulować wszystkie zobowiązania wobec Biblioteki.
  9. Biblioteka zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia materiałów bez podania przyczyn.
 5. Zamawianie i realizowanie zamówień.
  1. Wypożyczanie książek i czasopism następuje na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem katalogu komputerowego.
  2. Książki i czasopisma nieobjęte katalogiem komputerowym (część książek i czasopism Biblioteki Konwentu Świętej Trójcy) mogą być zamawiane za pomocą tradycyjnych rewersów składanych do skrzynki znajdującej się w pomieszczeniu katalogu. Zamówienia wypełniane ręcznie należy sporządzać w dwóch egzemplarzach, czytelnie i dokładnie według podanego wzoru. W przeciwnym razie zamówienia nie będą realizowane.
  3. Zamówienia profesorów i studentów Kolegium oraz mieszkańców i gości krakowskiego klasztoru realizuje się każdego dnia roboczego dwukrotnie: rano (o godz. 7) i w południe (o godz. 12).
  4. Zamówienia czytelników korzystających we wtorki z lektoriów Biblioteki realizowane są co godzinę.
  5. Książki i czasopisma zamówione przez profesorów Kolegium (dominikanów), braci studentów i mieszkańców klasztoru wykładane są przed magazynem bibliotecznym.
  6. Profesorowie Kolegium niebędący dominikanami oraz goście klasztoru zobowiązani są do osobistego odbioru zamówionych książek i czasopism od pracownika Biblioteki i wskazanie terminu wyjazdu z klasztoru, który jest zarazem ostatecznym terminem zwrotu wypożyczonych pozycji.
  7. Wypożyczonych książek i czasopism nie wolno przekazywać innym osobom, z klasztoru czy spoza klasztoru.
  8. Podczas wakacji: od 1 lipca do 31 sierpnia, z uwagi na okres urlopowy pracowników Biblioteki, wypożyczeń dokonuje się w ograniczonym zakresie. Szczegółowe informacje dotyczące wypożyczeń są przekazywane czytelnikom na bieżąco.
 6. Lektoria.
  1. Z lektoriów nie wolno wynosić żadnych książek czy czasopism znajdujących się na półkach i na wystawce nowości, chyba że za zgodą pracownika Biblioteki, na określony, bardzo krótki czas i po pozostawieniu na półce informacji-rewersu (autor, tytuł bądź sygnatura lektoryjna, imię i nazwisko czytelnika, data i godzina zabrania książki lub czasopisma).
  2. Po skorzystaniu z książki lub czasopisma należy je odłożyć na regał „Zwroty”.
  3. Do lektoriów nie wolno wnosić jedzenia ani picia.
 7. Zwroty.
  1. Zwracając książki i czasopisma wypożyczone poza lektoria, należy je położyć w przeznaczonym do tego miejscu przed magazynem bibliotecznym, dołączając kartkę z nazwiskiem zwracającego i napisem „Zwrot” (nie dotyczy to czytelników korzystających z książek i czasopism wyłącznie w lektoriach). Po zwróceniu pozycji czytelnicy są zobowiązani do sprawdzenia swojego konta bibliotecznego i zgłoszenia ewentualnych nieścisłości.
  2. Czytelnicy wyjeżdżający poza klasztor na okres dłuższy niż miesiąc czy też opuszczający klasztor na stałe zobowiązani są do zwrócenia wszystkich wypożyczonych książek i czasopism.
  3. Najpóźniej na dwa dni przed zakończeniem roku akademickiego bracia studenci są zobowiązani do zwrócenia wszystkich wypożyczonych książek i czasopism oraz sprawdzenia swojego konta bibliotecznego. Przedwakacyjny zwrot książek i czasopism jest warunkiem zaliczenia roku akademickiego.
  4. Na okres wakacji bracia studenci mogą wypożyczyć najwyżej dwie książki, względnie – po okazaniu książek pracownikowi Biblioteki – uzyskać prolongatę na dwie książki wypożyczone wcześniej. W uzasadnionych wypadkach – na przykład przeznaczenia części wakacji na pisanie pracy magisterskiej – dyrektor Biblioteki może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej liczby książek.
 8. Rozwiązywanie sytuacji trudnych.
  1. W wypadku trudności z odnalezieniem wypożyczonej książki lub czasopisma czytelnik ustali z pracownikiem Biblioteki czas (nie dłuższy niż trzy miesiące), przez który będzie starał się odnaleźć książkę. Po upływie tego terminu książka zostanie uznana za zagubioną. Przez ten czas czytelnik zasadniczo nie będzie mógł wypożyczać książek i czasopism z Biblioteki.
  2. W wypadku zagubienia wypożyczonej książki lub czasopisma czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubiony egzemplarz lub zapłacić jego pięciokrotną wartość. W wyjątkowej sytuacji dyrektor Biblioteki może w porozumieniu z czytelnikiem ustalić inną formę zadośćuczynienia.
 9. Pracownicy Biblioteki służą pomocą w korzystaniu z zasobów bibliotecznych, odpowiadają na pytania i wyjaśniają ewentualne wątpliwości w dni robocze w godz. 7–15.
 10. Sugestie zakupów – ze wskazaniem autora, tytułu, wydawcy (a także, jeśli może to okazać się pomocne, księgarni, gdzie książka jest dostępna) – można składać pośrednictwem katalogu komputerowego (zakładka „Propozycje zakupów”) lub do skrzynki życzeń i uwag, znajdującej się w pomieszczeniu katalogu.
 11. Inkunabuły i starodruki.
  1. Inkunabuły i starodruki są udostępniane członkom Polskiej Prowincji (z wyjątkiem braci studentów), samodzielnym pracownikom naukowym oraz osobom ze stopniem naukowym doktora. Pozostali czytelnicy zobowiązani są przedłożyć pismo polecające od promotora, opiekuna naukowego bądź kierownika jednostki, w której są zatrudnieni.
  2. Inkunabuły i starodruki udostępnianie są wyłącznie na miejscu, w lektorium.
  3. Czytelnicy pragnący skorzystać z inkunabułów i starodruków proszeni są o wcześniejszy kontakt w pracownikiem Biblioteki.
  4. Jednorazowo udostępnia się nie więcej niż cztery egzemplarze.
 12. Korzystanie z materiałów bibliotecznych oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 13. W przypadku niedostosowania się do postanowień niniejszego regulaminu czytelnik będzie pozbawiony prawa wypożyczania książek i czasopism na okres do pięciu miesięcy.
 14. Biblioteka przetwarza dane osobowe osób korzystających z systemu biblioteczno-informacyjnego.
 15. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2010 r.

Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków

Polityka Prywatności