O. Tomasz Gałuszka - doktorem teologii

08/12/2022

7 grudnia br. miała miejsce obrona doktoratu z teologii jednego z wykładowców Kolegium, o. dr hab. Tomasza Gałuszki OP, prof. UPJPII

Rozprawa doktorska o. Tomasza, zatytułowana „Piękny Bóg, piękny Człowiek. Zło z perspektywy teologii piękna Tomasza z Akwinu” została napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Piotra Roszaka z Wydziału Teologicznego UMK. Recenzentami byli bp dr hab. Michał Janocha, prof. UW, ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik z Uniwersytetu Śląskiego i ks. dr hab. Robert Woźniak, prof. UPJPII. Publiczna obrona odbyła się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Praca o. Tomasza ukazała się w 2021 roku nakładem Wydawnictwa „W drodze”. Autor wykorzystał podejście narracyjne szkoły Annales, rekonstruując teologię piękna św. Tomasza z Akwinu. Przeciwstawia się przy tym estetyzacji teologii, broniąc teologii estetycznej, to znaczy również takiej, która nie może pominąć milczeniem tego, co brzydkie i szpetne. W tej perspektywie proponuje umieścić rozważania na temat zła (jako naruszonego piękna) i Odkupienia.
O. Tomasz Gałuszka OP urodził się w 1978 roku. W 2004 roku zdobył stopień magistra teologii, ze specjalizacją historii teologii średniowiecznej. W 2009 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską „Tomasza z Akwinu Lectura super Matheum, cap. I-II. Studium historyczne i edycja tekstu”. Monografia ta została opublikowana i w 2012 roku zdobyła główną nagrodę „Studiów Źródłoznawczych” im. prof. Stefana Kuczyńskiego (PAN) dla najlepszych polskich książek z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz książkowych edycji źródłowych z zakresu średniowiecza i okresu nowożytnego do końca XVIII w. Tytuł naukowy doktora habilitowanego w zakresie historii Rada Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie nadała o. Tomaszowi 19 lutego 2016 roku.
W 2010 roku o. Tomasz Gałuszka OP podjął pracę w Instytucie Historii UPJPII w Krakowie. Został wykładowcą w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym Polskiej Prowincji Dominikanów, objął także funkcję dyrektora Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie. Od 2013 roku jest członkiem Międzynarodowej Komisji Historii i Studiów nad Chrześcijaństwem przy Polskiej Akademii Umiejętności. Od 2019 roku należy do komisji historycznej krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk.
Specjalizuje się w historii inkwizycji i nowych ruchach religijnych w średniowieczu. Jego zainteresowania naukowe obejmują również papiestwo i zakony mendykanckie w XIV w. oraz paleografię łacińską, epigrafikę i kodykologię. Trzykrotny laureat konkursu „Studiów Źródłoznawczych” im. prof. Stefana Kuczyńskiego (IH PAN) dla najlepszych polskich książek z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz książkowych edycji źródłowych z zakresu średniowiecza i okresu nowożytnego do końca XVIII wieku.
W październiku 2019 roku został odznaczony przez Prezydenta RP, Brązowym Krzyżem Zasługi. Na co dzień mieszka w Krakowie.
Serdecznie gratulujemy o. Tomaszowi i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków

Polityka Prywatności