poleć znajomemu poleć znajomemu mapa serwisu mapa serwisu RSS

Kolegium Filozoficzno-Teologiczne OO. Dominikanów w Krakowie

Strefa logowania

Wykładowcy

Marek Blaza

dr

przedmiot: sakramentologia szczegółowa


Pola zainteresowań i badań:

Teologia i liturgia Kościołów wschodnich, zwłaszcza tradycji bizantyjskiej. Badania porównawcze nad teologią i liturgią bizantyjską oraz rzymską. Badanie wpływu uwarunkowań historycznych, politycznych i kulturowych na rozwój teologii i liturgii bizantyjskiej i porównanie tych uwarunkowań z liturgią rzymską.

Kapłan-birytualista, czyli oprócz sprawowania sakramentów i nabożeństw w rycie łacińskim może także je sprawować w rycie bizantyjsko-ukraińskim i bizantyjsko-rumuńskim. Na mocy dekretu Metropolity Przemysko-Warszawskiego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, Arcybiskupa Jana Martyniaka z dnia 4 kwietnia 2007 r. został ustanowiony duszpasterzem akademickim dla młodzieży studenckiej obrządku greckokatolickiego (bizantyjsko-ukraińskiego) w Warszawie.


Ścieżka naukowa:

 • studia filozoficzne na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (obecnie Akademia Ignatianum w Krakowie) w latach 1991-1994 r., licencjat zawodowy filozofii na podstawie pracy licencjackiej pt. „Teologia apofatyczna wschodnich Ojców Kościoła”. Promotor: o. prof. dr hab. Stanisław Ziemiański SJ.
 • studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym, Sekcja św. Andrzeja Boboli Collegium Bobolanum w latach 1996-1999,
  1999 r., magisterium teologii dogmatycznej. Temat pracy magisterskiej: „Eucharystia w oficjalnych dokumentach Międzynarodowej Komisji Mieszanej do dialogu teologicznego między Kościołem rzymskokatolickim i Kościołem prawosławnym w latach 1982-1993”. Promotor: o. dr Tomasz Ludwisiak SJ.
 • studia licencjacko-doktoranckie z teologii ekumenicznej w Instytucie Ekumenicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1999-2003; 2001 r., licencjat kościelny; 2004 r., doktorat teologii ekumenicznej. Temat doktoratu: „Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w dialogu katolicko-prawosławnym”. Promotor: o. prof. dr hab. Wacław Hryniewicz OMI.

 Zajmowane stanowiska:

 • Kierownik ds. studiów stacjonarnych na Papieskim Wydziale Teologicznym, Sekcja św. Andrzeja Boboli Collegium Bobolanum w Warszawie.
 • wykładowca teologii ekumenicznej i dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym, Sekcja św. Andrzeja Boboli Collegium Bobolanum w Warszawie.
 • wykładowca teologii ekumenicznej i dogmatycznej na Wydziale Filozoficzno-Teologicznym Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie.
 • wykładowca teologii dogmatycznej w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów.
 • wykładowca kwestii ekumenicznych w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.
 • członek Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego.

  Wybrane publikacje:

 • Jak wierzysz? Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w dialogu katolicko-prawosławnym, WAM, Kraków 2005, ss.460.
 • M.Blaza SJ, D.Kowalczyk SJ, Traktat o sakramentach w: „Dogmatyka”, t.5., Biblioteka Więzi, Warszawa 2007, s.215-575.
 • Proklamacja Słowa Bożego w bizantyjskiej tradycji liturgicznej, „Studia Bobolanum” 2:2002, s.131-155.
 • Dogmatyczne i praktyczne znaczenie Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów (Missa Praesanctificatorum), „Studia Bobolanum” 1:2003, s.29-56.
 • Komunia św. wielkanocna: smutny obowiązek czy punkt wyjścia? w: „Pięć słów Kościoła”, Rhetos, Warszawa 2005 s.59-86.
 • Pluralizm modeli inicjacji chrześcijańskiej w Kościele pierwotnym w: „Przekroczyć próg Kościoła. Tydzień Eklezjologiczny 2005”, KUL, Lublin 2005, s.21-47.
 • O przywoływaniu Ducha Świętego w Eucharystii, „Roczniki Teologiczne KUL” t. LII, zeszyt 2, 2005, s.71-91.
 • Epikleza w Eucharystii na Wschodzie i Zachodzie, „Studia Bobolanum” 2:2005, s.131-157.
 • Czy Kościołowi katolickiemu nie jest już potrzebny patriarcha Zachodu? Eklezjologiczno-ekumeniczna refleksja w kontekście usunięcia tytułu patriarchy Zachodu w Roczniku Papieskim (Annuario Pontificio) 2006, „Studia Bobolanum” 2:2006, s.5-74.
 • Dialog miłości trwa, „Ethos” 76:2006, s. 312-318.
 • Jak spowiadać chrześcijan tradycji wschodniej? w: Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży, praca zbiorowa pod red. J.Augustyna SJ i ks. S.Cyrana, WAM, Kraków 2006, s.361-374.
 • Pochodzenie i rozwój historyczny litii w bizantyńskiej tradycji liturgicznej w: Byzantina Europaea. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Waldemarowi Ceranowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s.41-52.
 • Święty Andrzej Bobola – łączy czy dzieli? „Studia Bobolanum” 1:2008, s.15-38.
 • Pneumatologiczno-rekoncyliacyjne znaczenie sakramentu bierzmowania w teologii katolickiej i prawosławnej - geneza i rozwój historyczny, „Studia Bobolanum” 1:2009, s.111-155.
 • Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w bizantyjskiej tradycji liturgicznej, „Salvatoris Mater” rok X 1(37):2008, s.56-76.
 • Obietnica prymatu Piotra i jej konsekwencje w odniesieniu do katolickich Kościołów wschodnich, „Przegląd Religioznawczy” nr 2 232:2009, s. 21-38.
 • Літургійний переклад і спів у візантійсько-румунській традиції w: „Καλοφωνια. Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії”, число 5, Інститут українознавства ім.. І. Крипякевича НАН України, Львів 2010, s. 73-84.
 • Wybrane zagadnienia dotyczące reformy Triduum Paschalnego w rytach rzymskim i bizantyjskim w: "Reformy liturgii a powrót do źródeł", seria "Ad Fontes Liturgicos", 4, (red. J.Mieczkowski, P.Nowakowski CM), Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2014, s.133-165.
 • Epikleza w wybranych anaforach liturgii wschodnich oraz jej umiejscowienie, treść i skutek w: Żyć w Chrystusie według Ducha. Teologia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, K.Porosło (red.), Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2014, s.193-237.

Zbigniew Barciński

przedmiot: katechetyka materialna i formalna

Grzegorz Chrzanowski

 dr
przedmiot: filozofia religii, wstęp do teologii
przedmiot w DSFT: Bóg Filozofów


Regens Polskiej Prowincji oo. Dominikanów (odpowiedzialny za życie intelektualne Braci Kaznodziejów w Polsce), wykładowca Kolegium (którego był rektorem w latach 2004-2006) i asystent w Katedrze Filozofii Religii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Przez kilka lat był również redaktorem naczelnym wydawnictwa „W drodze”. Jego zainteresowania naukowe ogniskują się wokół filozofii Boga, filozofii zła oraz pluralizmu religijnego.

Wybrane publikacje:
Książki
 • Demitologizacja, świadectwo, dialog. Niemiecka filozofia religii, red. wraz z J. Barcik, Kraków: PAT 2008
 • Jeśli Bóg jest… Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Ojca Profesora Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP, red. wraz z J. Barcik, Kraków: Instytut Myśli J. Tischnera 2007
 •  Polacy o religii. Od myślenia religijnego do filozofii, red. wraz z J. Barcik, Kraków: PAT 2005
 •  Zbawienie poza Kościołem. Filozofia pluralizmu religijnego Johna Hicka, Poznań: W drodze 2004
Artykuły
 • Śmierć jako granica i przejście: Karl Jaspers, Mircea Eliade, [w:] Dar i tajemnica śmierci. Tydzień eklezjologiczny 2006, Lublin 2007, s. 27-44.
 • Tradycyjna teodycea wobec Auschwitz. Św. Tomasz i Hannah Arendt, [w:] M. Deselaers, L. Łysień, J. Nowak (red.), God and Auschwitz. On Edith Stein, Pope Benedict XVI’s Visit and God in the Twilight of History, Kraków: Wydawnictwo Unum. Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu 2007, s. 137-148.
 • Filozofia pluralizmu religijnego Johna Hicka [w:] John Hick (red.), Piąty wymiar. Odkrywanie duchowego królestwa, Poznań: Zysk S-ka 2005, s. 5-25.

 

Barbara Chyrowicz

 prof. dr hab.
przedmiot: etyka ogólna


Filozof, kierownik Katedry Etyki Szczegółowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z którą to uczelnią jest związana od lat osiemdziesiątych XX w.; współpracuje też z Zakładem Bioetyki i Prawa Medycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest członkiem m.in.: The European Society for Philosophy of Medicine and Health Care, Central & East European Association of Bioethics, Papieskiej Akademii Pro Vita, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Bioetycznego. Jest także redaktorem naczelnym „Roczników Filozoficznych” ,a także wychodzącej od 1999 r. serii „Etyka i technika”. W 2002 r. została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.


Wybrane publikacje:
Książki
 • O sytuacjach bez wyjścia w etyce. Dylematy moralne: ich natura, rodzaje i sposoby rozstrzygania, Kraków: Znak 2008
 •  Etyka zawodu psychologa, aut. wraz z J. Brzezińskim, W. Poznaniakiem, M. Toeplitz - Winiewską, Warszawa: PWN 2008, s. 15-81 i 99-114
 • Bioetyka i ryzyko. Argument „równi pochyłej” w dyskusji wokół osiągnięć współczesnej genetyki, Lublin: TN KUL 2000
 • Zamiar i skutki. Filozoficzna analiza zasady podwójnego skutku, Lublin: TN KUL  1997
Artykuły
 • Eugenetica „selettiva” ed eugenetica „alterative”, [w:]  J. Laffitte, I.Carrasco de Paula (red.), Le nuove frontiere della genetica e il rischio dell'eugenetica, Watykan: Libreria Editrice Vaticana 2010, s. 153-162.
 • Skazani na wybór, [w:] K. Żelazek (red.), Wolność, Gdańsk: Forum Dialogu Gdański Aeropag 2009, s. 39-59.
 • Czy można nauczyć się etyki?, [w:] J. Suchorzewska, M. Olejniczak (red.), Nauczanie etyki w uczelniach medycznych, Gdańsk: AMG 2007, s. 16-23.
 • Antropologiczne i etyczne aspekty wykorzystania komórek macierzystych, [w: ] Komórki macierzyste – mity i rzeczywistość, Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych 2007, s. 35-47.
 • Problem argumentacji z odpowiedzialności za przyszłe pokolenia, [w:]W. Galewicz (red.), Świadomość środowiska, Kraków: Universitas 2006, s. 11-32.
 • Zrozumieć ból i cierpienie, [w:] A. Bartoszek (red.), W poszukiwaniu sensu cierpienia. Dialog interdyscyplinarny, Tarnów: Biblos 2006, s. 89-97.
 • Bioetyka i konsens, „Prawo i Medycyna”, wydanie specjalne 2004, s. 53-63.
 • Godność istoty ludzkiej w świetle zapisów Konwencji Bioetycznej, [w:] T. Mazurczak (red.), Zastosowanie biologii w medycynie a godność osoby ludzkiej, Warszawa: PWN 2003, s. 21-27.

Marek Drwięga

 przedmiot: antropologia filozoficzna

Tomasz Gałuszka

 dr hab.
przedmiot: proseminarium, historia Kościoła
przedmiot w DSFT: św. Tomasz z Akwinu – człowiek i dzieło; punkty zapalne w historii Kościoła


Absolwent teologii i doktor historii. Wykładowca UP JPII, gdzie jest asystentem w Katedrze Historii Kościoła w Średniowieczu. Jest również wicedyrektorem Dominikańskiego Instytutu Historycznego oraz opiekunem kościoła p.w. św. Idziego pod Wawelem. Członek międzynarodowego projektu naukowo-wydawniczego „La Bible en ses traditions” (prowadzonego przez École biblique et archéologique française de Jerusalem), w którym od 2007 r. odpowiada za sekcję egzegezy biblijnej w średniowieczu. Zajmuje się także edycją średniowiecznych źródeł.


Wybrane publikacje:

 • Tomasza z Akwinu Lectura super Matheum cap. I-II: studium krytyczno-historyczne i edycja tekstu, Kraków: Esprit 2011
 • Dominikanie o prawdzie: studia interdyscyplinarne, red., Kraków – Poznań: W drodze – Kolegium Filozoficzno-Teologiczne oo. Dominikanów 2010
 • Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, red. wraz z A. Zajchowską i K. Ożogiem, Kraków: Esprit 2008
 • Życie i cuda św. Jacka 1247-2007, red. i tłumacz, Kraków: Esprit 2007
 • Super Psalmum XXIII: badania nad Biblią w XIII wieku, Kraków: Homini 2005
   

Tomasz Grabowski

 mgr lic.
przedmiot: teologia liturgii
przedmiot w DSFT: teologia sakramentów i liturgii


Dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego i członek Komisji Liturgicznej Prowincji; opiekuje się także katechumenatem dla dorosłych. Od wielu lat interesuje się i bada historię rytu dominikańskiego. Licencjat kanoniczny uzyskał w 2007 r. na Papieskiej Akademii Teologicznej; obecnie pracuje nad doktoratem z teologii. Prowadził szereg poświęconych liturgii wykładów w ramach Dominikańskich Szkół Wiary, odbywających się w całej Polsce. Publikował m.in. w miesięczniku „W drodze” i w „Teofilu”.

Jaroslaw Głodek

 przedmiot: elementy dziennikarstwa

Dominik Jurczak

Jan Kiełbasa

 dr hab.
przedmiot: metafizyka, antropologia filozoficzna, historia filozofii średniowiecznej
przedmiot w DSFT: wprowadzenie do metafizyki


Filozof, adiunkt w Zakładzie Ontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczeń prof. Władysława Stróżewskiego. Poza metafizyką, zajmuje się też m.in. antropologią i myślą św. Tomasza z Akwinu. 

Wybrane publikacje:
 • Leksykon dzieł filozoficznych, red. i tłumacz (wraz z L. Kiełbasą) polskiego wydania, Kraków: Znak 2001

Tłumaczenia

 • Gillian Rosemary Evans, Filozofia i teologia w średniowieczu, Kraków: Znak 1996
 • Jean-Paul Sartre, Byt i nicość: zarys ontologii fenomenologicznej, Kraków: Zielona Sowa 2007.
   

Bogusław Kochaniewicz

dr hab., prof. UAM
przedmiot: mariologia


Jest kierownikiem Zakładu Teologii Fundamentalnej i Ekumenizmu na Wydziale Teologicznym poznańskiego UAM. Licencjat kanoniczny i doktorat z teologii uzyskał na Papieskim Wydziale Teologicznym „Marianum” w Rzymie, zaś habilitację – na warszawskim UKSW. Jest radnym Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej, a także członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, Associazione Interdisciplinare Mariologica Italiana, Towarzystwa Teologów Dogmatycznych oraz The European Society for Catholic Theology. Przed wstąpieniem do zakonu uzyskał magisterium z muzykologii. 


Wybrane publikacje:
 • Wokół teologii ikony, red., Poznań: WT UAM 2011
 • Objawienie Boże w interpretacji współczesnych teologów, red., Poznań: WT UAM 2010
 • Teologia św. Tomasza z Akwinu dzisiaj, red., Poznań: WT UAM 2010
 • O duchowości maryjnej dzisiaj, Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 2009
 • Średniowieczni dominikanie o Matce Bożej : wybrane zagadnienia, Kraków: Societas Vistulana 2008
 • Wybrane zagadnienia z mariologii Jana Pawła II, Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 2007
 • Specifity and originality of Pope John Paul II's Mariology, Rzym: PUST 2005
 • The Contribution of the Dominicans to the development of the Rosary, Rzym: PUST 2005
 • Zaśnięcie i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w pismach dominikanów XIII wieku, Rzym 2004
 • Il concepimento e il parto verginale di Maria nella riflessione teologica di san Pietro Crisologo, Rzym: Assocazione Mariologica Interdisciplinare Italiana 2004
 • La Vergine Maria nei sermoni di Pellegrino D'Opole, Watykan: Liberia Editrice Vaticana 2003
 • La Vergine Maria nei sermoni di san Pietro Crisologo, Rzym: Marianum 1998
   

Andrzej Kołek

 przedmiot: homiletyka

Jarosław Kupczak

dr hab., prof. UPJPII
przedmiot: teologia moralna – cnoty teologalne


Kierownik Katedry Antropologii Teologicznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II i dyrektor Centrum Badań nad Myślą Jana Pawła II, działającego na tym samym Uniwersytecie. Jest członkiem Rady Naukowej Ośrodka Studium i Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła. Wykłada również m.in. w Pontificio Istituto Giovanni Paolo II w Rzymie, na Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu „Angelicum” oraz w Institute for Studies on Marriage and Family w Melbourne. W latach 1998-2004 pełnił też urząd rektora Kolegium Filozoficzno-Teologicznego.


Wybrane publikacje:
Książki

 • Jan Paweł II. Posługa myślenia, red. wraz z D. Radziechowskim, Kraków: UPJPII 2011
 • Czym jest „nowy feminizm” Jana Pawła II?, red. wraz z M. Zboralską, Kraków: UPJPII 2010
 • Krakowska szkoła antropologiczna, red. wraz z J. Majką, Kraków: PAT 2009
 • Dobro w myśli Jana Pawła II. Antologia tekstów, red., Kraków: Wydawnictwo UE 2007
 • Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II, Kraków: Znak 2006
 • Prawda w myśli Jana Pawła II. Antologia tekstów, red., Kraków: PAT 2006
 • Destined for Liberty. The Anthropology of Karol Wojtyła/John Paul II, Waszyngton: The Catholic University of America Press 2000
 • W stronę wolności - szkice o antropologii Karola Wojtyły, Kraków: Cerf - Kairos - Wydawnictwo „M“-Znak 1999

Artykuły

 • Anatomia wojny kulturowej, „Homo Dei” nr  1/2011, s. 66-75
 • O potrzebie realistycznej metafizyki w filozofii wolności. Karl Rahner i Karol Wojtyła, [w:] T. Gałuszka (red.), Dominikanie o prawdzie. Studia interdyscyplinarne, Kraków-Poznań: Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów-W drodze 2010, s. 167-188
 • Naprotechnologia a zapłodnienie in vitro – różnica antropologiczna, „Forum teologiczne” nr 12/2010
 • Antropologia, [w:] K. Góźdź i K. Guzowski (red.) Dogmatyka w perspektywie Bożego miłosierdzia, Lublin: KUL 2010, s. 89-101
 • Ludzkie ciało - widzialny znak tego, co niewidzialne, „Filozofia chrześcijańska” nr 5/2008, s. 55-64
 • O chrześcijańskiej wolności w post-chrześcijańskiej kulturze: pewna propozycja diagnozy i metody badawczej, [w:] I. Mroczkowski i J. A. Sobkowiak MIC (red.), Antropologia teologiczno-moralna. Koncepcje, kontrowersje, inspiracje, Warszawa: UKSW 2008, s. 83-96 
 • Hospitalitas consecrata jako wyraz nadprzyrodzonej miłości [w:] K. Wójtowicz (red.), Hospitalitas consecrata, Kraków: Wyd. Zmartwychwstańców 2003, s. 132-142

Dawid Kusz

 przedmiot: emisja głosu i chorał gregoriański

Jan Andrzej Kłoczowski

prof. dr hab.
przedmiot: filozofia religii; filozofia dialogu; filozofia Boga
przedmiot w DSFT: filozofia o religii

Kierownik katedry Filozofii Religii na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II. Od 1971 r. wykładowca Kolegium oo. Dominikanów, którego rektorem był zresztą w latach 1990-1998. Przez kilka kadencji pełnił także urząd regensa Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego. Już w latach 70-tych i 80-tych łączył pracę naukową z działalnością duszpasterską, będąc opiekunem krakowskiej „Beczki”. Przed wstąpieniem do Zakonu ukończył studia z zakresu historii sztuki.  Zaś w 2007 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wybrane publikacje:
Książki
 • „Ojcze nasz”: źródło modlitwy, Poznań: W drodze 2009.
 • Jak budować piękne życie – Jezusowy przewodnik po Kazaniu na Górze, Kraków: Fides 2008
 • „Zawierzyć prawdzie”. O encyklikach Jana Pawła II. Próba osobistej lektury, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2006.
 • Filozofia dialogu, Poznań: W drodze 2005
 •  Czego chrześcijanie nie wiedzą o chrześcijaństwie, Kraków: eSPe 2005
 • Boskie oko, czyli po co człowiekowi religia, aut. wraz z J. Badenim, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2004
 • Wobec wartości, aut. wraz z J. Tischnerem, Poznań: W drodze 2001
 • Drogi człowieka mistycznego, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2001
 • Więcej niż mit. Leszka Kołakowskiego spory o religię, Poznań: Znak 1994
 • Między samotnością a wspólnotą. Wstęp do filozofii religii, Tarnów: Biblos 1994
 • Człowiek bogiem człowieka. Filozoficzny kontekst interpretacji religii w myśli Ludwika Feuerbacha, Lublin: KUL 1979.
Artykuły
 • Czy Bóg cierpiał w Auschwitz? [w:] M. Deselaers, L. Łysień (red.), Bóg i Auschwitz, Kraków: Unum 2007, s. 185-194.
 • Mówić o Bogu: sacrum czy Dobro? [w:] J. Jagiełło, W. Zuziak (red.), Człowiek wobec wartości, Kraków: Znak 2006, s. 91-109.
 •  Paul Tillich, teolog „troski ostatecznej” [w:] J. Makowski, J. Majewski (red.), Leksykon wielkich teologów XX i XXI wieku, Warszawa: Więź 2003, s. 335-346.
 • Antropologie negative [w:] M. M. Olivetti (red.), Theologie negative, Padova: Casa Editrice dott. Antonio Milani 2002, s. 477-488.
 • Filozofia chrześcijańska? Dyskusja w kontekście encykliki „Fides et ratio” [w:] M. Grabowski (red.), Polska filozofia wobec encykliki „Fides et ratio”, Toruń: Wydawnictwo UMK 1999, s. 51-62.
 • „Na początku był sens”. Metafizyka a wiara w pismach Edith Stein [w:] K. Mech (red.), Człowiek wobec religii. Filozoficzne aspekty religijnego sensu, Kraków: Nomos 1999, s. 113-124.

Paweł Kłoczowski

 dr hab.
przedmiot: filozofia polityki, historia filozofii XIX w.
przedmiot w DSFT: Rozumowe uzasadnianie wiary i rozwój doktryny chrześcijańskiej w myśli bł. J. H. Newmana (na II roku)


Filozof i historyk idei. Jest kierownikiem Katedry Filozofii Społecznej w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; wykładał też m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu. Habilitację uzyskał w 2010 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie rozprawy poświęconej Arystotelesowi.

Wybrane publikacje:
 • Bitwa książek: konfrontacja Arystotelesa z nowożytną filozofią polityczną, Kraków: Księgarnia Akademicka 2007
 • Dziedzictwo greckie we współczesnej filozofii politycznej, red., Kraków: OMP – Księgarnia Akademicka 2004
 • Tłumaczenia
 • Jean Delumeau, Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII w. T. 2: Katolicyzm między Lutrem a Wolterem, Warszawa: PAX 1986

 

Anna Ledzińska

 przedmiot: łacina

Marcin Lisak

 przedmiot: katolicka nauka społeczna

Małgorzata Majewska

 przedmiot: komunikacja interpersonalna

Grzegorz Mazur

 przedmiot: teologia moralna fundamentalna cz.I; spowiednictwo

Krzysztof Mielcarek

przedmiot: egzegeza NT - ewangelie synoptyczne I
przedmiot w DSFT: wprowadzenie do lektury Pisma Św. i egzegeza wybranych fragmentów


Teolog i biblista; kierownik Katedry Teologii Starego Testamentu w Instytucie Nauk Biblijnych KUL; wykłady z egzegezy Nowego i Starego Testamentu ma również od lat w Kolegium oo. Dominikanów. Doktorat i habilitację uzyskał na lubelskiej uczelni, natomiast kościelny licencjat zdobył w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajdują się zwłaszcza dzieła św. Łukasza (jego Ewangelia i Dzieje Apostolskie) oraz Septuaginta. Autor i redaktor szeregu książek oraz artykułów tak naukowych, jak i popularyzatorskich, poświęconych głównie Pismu Świętemu, ale i współczesnemu Kościołowi; najważniejsze spośród nich to: Jezus – Ewangelizator ubogich (AND 1994), Dzieci Soboru zadają pytania (Więź 1996), Starotestamentowe i hellenistyczne korzenie Łukaszowego obrazu świętego miasta w świetle onomastyki greckiej (KUL 2008).

Żonaty, mieszka w Lublinie.

Halina Mol

 przedmiot: dydaktyka katechetyczna, katechetyka fundamentalna

Michał Mrozek

dr
przedmiot: teologia moralna fundamentalna
przedmiot w DSFT: seminarium z teologii moralnej dla II roku


Teolog moralista. Członek warszawskiego Instytutu Tomistycznego. Doktorat uzyskał na rzymskim Uniwersytecie Papieskim św. Tomasza z Akwinu „Angelicum”, na podstawie rozprawy poświęconej koncepcji szczęścia w „Summie teologicznej” św. Tomasza i w encyklice „Veritatis splendor”.


Wybrane publikacje

 • Wprowadzenie do q. 1, a. 7, [w:]  Św. Tomasz z Akwinu, O mocy Boga, t. I, Warszawa-Kęty: Instytut Tomistyczny -Wydawnictwo Marek Derewiecki 2008, s. 174-176
 • Streszczenie rozprawy doktorskiej: Finis ultimus – beatitudo: zasada chrześcijańskiej moralności. Summa Theologiae św. Tomasza i Veritatis splendor, „Przegląd Tomistyczny” t. XV/2009, s. 447-453
   

Damian Mrugalski

Dr Damian Mrugalski OP

przedmioty: Historia teologii I, ćwiczenia z historii teologii I, j. grecki, ćwiczenia z historii filozofii starożytnej, ćwiczenia z chrystologii, seminarium patrystyczne
 
przedmiot w DSFT: Pierwsze sobory. O kształtowaniu się doktryny chrześcijańskiej
 
 Studiował filozofię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie napisał pracę magisterską o koncepcji Logosu u Filona z Aleksandrii. Doktorat z teologii i nauk patrystycznych uzyskał w Instytucie Patrystycznym „Augustinianum” w Rzymie na podstawie rozprawy o transcendencji Boga w filozofii aleksandryjskiej.
Interesuje się wpływami myśli filozoficznej na doktrynę chrześcijańską oraz historią idei filozoficznych i teologicznych.
Członek Sekcji Patrystycznej przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski. Wykłada również w Studium Dominicanum w Warszawie oraz w Dominikańskiej Szkole Teologii w Katowicach.
 
Książki:
 
„Logos. Filozoficzne i teologiczne źródła idei wczesnochrześcijańskiej”, WAM, Kraków 2006.
 

„Il Dio trascendente nella filosofia alessandrina giudaica e cristiana Filone e Clemente”, Angelicum University Press, Roma 2013.

Łukasz Mścisławski

 przedmiot: filozofia przyrody

Marek Nowak

 przedmiot: historia filozofii XIX w. – ćw.

Mikołaj Olszewski

 przedmiot: historia teologii II

Barbara Oszustowicz

 przedmiot: pedagogika specjalna I

Michał Paluch

dr
przedmiot: teologia dogmatyczna: soteriologia, chrystologia
przedmiot w DSFT: Jezus Chrystus Zbawiciel


Od roku 2010 rektor Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów, gdzie od wielu lat prowadzi też wykłady z teologii dogmatycznej (zwłaszcza z soteriologii i chrystologii). W latach 2002-2010  był dyrektorem warszawskiego Instytutu Tomistycznego. Doktorat uzyskał na Uniwersytecie Fryburskim w Szwajcarii, na podstawie rozprawy poświęconej doktrynie predystynacji w dziełach św. Tomasza z Akwinu. Od lat współpracuje też z wydawnictwem „Więź” i jest członkiem Laboratorium Więzi – Instytutu Analiz Społecznych i Dialogu. Przed wstąpieniem do zakonu przygotowywał się do zawodu pianisty.


Wybrane publikacje:

Książki

 • św. Tomasz z Akwinu, Kwestie dykutowane o mocy Boga, t. I-II, red., Warszawa-Kęty: Instytut Tomistyczny-Wyd. Marek Derewiecki 2008-2009 
 • Święty Tomasz Teolog. Wybór studiów, red., Warszawa-Kęty: Instytut Tomistyczny-Wyd. Antyk 2005
 • Dogmatyka, t. III: Traktat o zbawieniu, Warszawa: Więź 1999
 • „La profondeur de l’amour divin”. Evolution de la doctrine de la prédestination dans l’œuvre de Thomas d’Aquin, Paris: Vrin 2004 

Artykuły

 •  Miejsce chrystologii w "Summie teologii"  ,[ w:] B. Kochaniewicz   (red.), Teologia św. Tomasza z Akwinu dzisiaj, Poznań: Wydział Teologiczny UAM 2010, s. 125-136
 • Czy Doktor anielski nie doceniał Chrystusa?,  „Teologia w Polsce” nr 3/2009, s. 97-109

 • Thomas von Aquin über die Wahrheit, "Wort und Antwort" 48/2007, s. 148-154

Iwona Pasławska-Smęder

 przedmiot: katechetyka specjalna

Robert Piechowicz

 przedmiot: logika; logika – ćw.

Danuta Piekarz

dr
przedmiot: Egzegeza Nowego Testamentu: Dzieje Apostolskie i Listy św. Pawła


Italianistka i biblistka. Jest adiunktem w Zakładzie Italianistyki i Rumunistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; wykłada też m.in. na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Od kilku lat współpracuje również z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów (głównie jako tłumacz). Od 2008 r. jest konsultorką Papieskiej Rady ds. Świeckich.


Wybrane publikacje:

 • Paweł zdobyty przez miłosierdzie, Kraków: Misericordia 2011
 • Ewangelia dla poczatkujących, Kraków: Salwator 2010
 • Za jakie grzechy jestem wolny?, Kraków: eSPe, 2010
 • Gdy Bóg wchodzi w naszą historię. Spotkania z Jezusem w Ewangelii według św. Łukasza - książka audio, 6 CD, Kraków: Salwator 2010
 • Jak spotkać Jezusa w Ewangelii według św. Marka? - książka audio, 6 CD, Kraków: Salwator 2009
 • Funkcja kosmologiczna i soteriologiczna preegzystującego Syna Bożego w świetle Nowego Testamentu, Kraków: PAT 1997

Tłumaczenia

 • Alessandro Pronzato, Jeremiasz: „człowiek zawłaszczony przez Słowo”. Księga Jeremiasza, Salwator: 2007 
 • Raniero Cantalamessa, Życie w mocy Ducha: Dzieje Apostolskie, Kraków: Salwator 2006
 • Bruna Costacurta, Obietnica życia w Księdze Rodzaju, Kraków: Salwator 2005
 • Amedeo Cencini, Od wychowania do formacji, Kraków: Salwator 2004
 • Gianfranco Ravasi, Modlitwa życiem w Psalmach, Kraków: Salwator 2003

Mirosław Pilśniak

mgr lic.
przedmiot: teologia małżeństwa i etyka życia rodzinnego


Licencjat kościelny z zakresu teologii dogmatycznej uzyskał na UKSW w Warszawie. Jest krajowym opiekunem ruchu Spotkań Małżeńskich, z którym jest związany od 1992 roku, a także prezesem zarządu Fundacji „Sto Pociech” , działającej na rzecz rodzin z małymi dziećmi. Członek Zespołu Laboratorium Więzi. Przez dziewięć lat pełnił też urząd przeora klasztorów w Krakowie i Warszawie. Przed wstąpieniem do zakonu ukończył matematykę na poznańskim UAM; jest również technikiem mechanikiem urządzeń automatyki przemysłowej.


Wybrane publikacje:
 • Jak kochać się przed ślubem, audiobook, Warszawa: Rhetos 2011
 • Krótka kołdra: o dialogu małżeńskim, Poznań: W drodze 2010
 • Miłość, przyjaźń, modlitwa: czyli wszystko, co najważniejsze, Kraków: List 2004
   

Robert Plich

 dr
przedmiot: bioetyka, etyka ogólna, cnoty kardynalne
przedmiot w DSFT: teologia moralna i etyka I


Wicerektor i wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego; jest także promotorem formacji stałej w Polskiej Prowincji Dominikanów. Doktorat z zakresu teologii moralnej uzyskał w 2006 r. w Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy waszyngtońskim Catholic University of America, afiliowanym przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim.  Przed wstąpieniem do Zakonu ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. Zajmuje się również popularyzacją nauczania Kościoła w dziedzinie moralności, zwłaszcza w kwestiach bioetycznych.


Wybrane publikacje:
 • Zarys zagadnienia kłamstwa jako czynu wewnętrznie złego, [w:] T. Gałuszka OP (red.), Dominikanie o prawdzie, Poznań: W drodze 2010, s. 127-146
 • Miłosierdzie według św. Tomasza z Akwinu, [w:] Oblicza miłosierdzia, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, s. 165-181
 • Koncepcja miłosierdzia według świętego Tomasza z Akwinu. Geneza, interpretacja i rozwinięcie, „Przegląd Tomistyczny” nr 14/2008, s. 291-358
 • Położnicza operacja kraniotomii w orzeczeniach Magisterium Kościoła. „Studia Bobolanum” nr 2/2010, s. 123-137

 

Mateusz Przanowski

 przedmiot: wstęp ogólny do teologii, O Bogu Jedynym i Trójcy, O Bogu Jedynym i Trójcy – ćw.
 przedmiot w DSFT: O Bogu Trójjedynym, Św. Tomasz z Akwinu. Człowiek i dzieło 


Doktor teologii, jest głównym pomysłodawcą i założycielem, a obecnie dyrektorem Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii (DSFT). W 2009 roku powołał także do istnienia doroczne Wykłady otwarte z teologii naturalnej im. J. M. Bocheńskiego OP. Doktorat z teologii dogmatycznej, dotyczący Summa Contra Gentiles św. Tomasza z Akwinu obronił w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Brał udział w tłumaczeniu na język polski De potentia Dei św. Tomasza z Akwinu. Przez kilka lat pełnił funkcję dyrektora biblioteki Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Wspólnie z o. Piotrem Lichaczem OP napisał Rekolekcje z ... Św. Tomasz z Akwinu oraz Jezus Chrystus dawcą wody żywej. Chrześcijańska refleksja na temat New Age. Publikował m.in. w Przeglądzie Tomistycznym, W Drodze i Studia antyczne i mediewistyczne. Prowadzi także działalność popularno-naukową, przybliżając teologię św. Tomasza z Akwinu choćby podczas wykładów w ramach Dominikańskiej Szkoły Wiary.

Janusz Pyda

przedmiot: wstęp ogólny do filozofii, O Bogu jedynym w Trójcy Św. – ćw.
przedmiot w DSFT: wstęp do metafizyki


Absolwent teologii PAT (teraz UPJPJJ) oraz filozofii UJ, natomiast kościelny licencjat uzyskał w warszawskim Bobolanum. W dominikańskim Kolegium prowadzi obecnie ćwiczenia z teologii dogmatycznej; rozpoczyna także pracę nad doktoratem z filozofii, poświęconym, najogólniej, relacjom między wolnością człowieka a wszechmocą Boga, a także doktoratem z teologii, dotyczącym tematyki cudów. Jego artykuły publikowano m.in. w „Znaku”, „W drodze”, „Christianitas” i „Teologii Politycznej”. W 2009 r. ukazała się jego pierwsza książka: Listy starego anioła do młodego (W drodze).

 

Paweł Rojek

 przedmiot: metafizyka -ćw.

Katarzyna Sikora

 przedmiot: psychologia ogólna

Przemysław Spryszak

 przedmiot: historia filozofii nowożytnej – ćw.

Grzegorz Strzelczyk

dr hab.
przedmiot: Chrystologia


Jest prodziekanem ds. nauki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie jest też adiunktem w Zakładzie Teologii Dogmatycznej (i kierownikiem Pracowni Komputerowej). Doktorat uzyskał w 2004 r. na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Redaktor prowadzący czasopisma „Teologia w Polsce” i członek m.in. Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich, Laboratorium „Więzi” oraz Centrum Kultury i Dialogu (przy krakowskim „Ignatianum”).


Wybrane publikacje:

Książki                           

 • Teraz Jezus. Na tropach żywej chrystologii, Warszawa: Więź 2007
 • Charyzmat osoby i autorytet urzędu: wokół pytania o „gatunki” literackie współczesnych wypowiedzi papieskich oraz Stolicy Apostolskiej, red., Katowice: Księgarnia św. Jacka 2007
 • Traktat o Jezusie Chrystusie. Dogmatyka t. 1, Warszawa: Więź 2005

Artykuły

 • Od Zmartwychwstania do zmartwychwstania. O perspektywach rezurekcyjnie zorientowanej
 • dogmatyki, [w:] M. Skierkowski, H. Seweryniak (red.), Zmartwychwstanie dzisiaj, Płock: Płocki Instytut Wydawniczy 2009, s. 195-212
 • Niebezpieczne związki? O współzależności chrystologii i antropologii, [w:] G. Kucza, G. Wita (red.), Antropologia miejscem spotkania i dialogu międzyreligijnego, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2008, s. 117-127.
 • Chrystologiczne miejsce metafizyki, [w:] R. Woźniak (red.), Metafizyka i teologia. Debata u podstaw, Kraków: WAM 2008, s. 251-269.
 • Własne doświadczenie wiary teologa jako integralny element metody teologicznej, [w:] J. Kempa, I. Bugdoł (red.), Teologia na nowe tysiąclecie. Między barbarzyństwem a nadzieją, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2005, s. 105-122.
   

Wojciech Surówka

 przedmiot: ekumenizm

Paweł Trzopek

mgr lic
przedmiot: egzegeza Nowego Testamentu


Teolog biblista. Dyrektor biblioteki Ecole Biblique et Archeologique Française w Jerozolimie. Studiował na KUL, w Papieskiej Komisji Biblijnej oraz w École Biblique et Archéologique. Obecnie pracuje nad doktoratem z teologii Tradycji Janowej, przygotowywanego w jerozolimskim Studium Biblicum Franciscanum. Jest również założycielem i redaktorem naukowym czasopisma „Biblia: krok po kroku”.

Marek Walczak

 przedmiot: historia sztuki

 

Krystyna Wilkoszewska

 przedmiot: estetyka

Jacek Wojtysiak

 dr hab., prof. KUL
przedmiot: teoria poznania
przedmiot w DSFT: wprowadzenie do filozofii


Filozof, od prawie dwudziestu lat związany z Katedrą Teorii Poznania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; właśnie teorię poznania wykłada także w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów. Jego główne zainteresowania naukowe, poza samą epistemologią, to m.in. metafizyka, teologia filozoficzna i semiotyka; od dawna angażuje się też w działalność propagującą filozofię jako taką. Za swoją rozprawę habilitacyjną (obronioną w 2009 r.) uzyskał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autor lub redaktor kilkunastu książek, ponad pięćdziesięciu artykułów naukowych oraz ponad stu tekstów popularyzatorskich.

Wybrane publikacje:
Książki
 • „Dlaczego istnieje raczej coś niż nic?” Analiza problemu w kontekście dyskusji we współczesnej filozofii analitycznej, Lublin: KUL 2008
 • Filozofia i życie, Kraków: Znak 2007
 • O słowie „być”. Z teorii wyrażeń egzystencjalnych i ich filozoficznego zastosowania, Lublin: KUL 2005
 •  Pochwała ciekawości. Filozofia, Kraków: Znak 2003.
 • Kategorie filozoficzne: istnienie i sąd, red. wraz z A. B. Stępniem, Lublin: TN KUL 2002
Artykuły
 • Samuel. Pierwsza Księga Samuela jako fenomenologia religijnego sposobu życia, [w:] A. Głąb (red.), Filozofia i literatura. Antologia tekstów, Warszawa: Semper 2011, s. 21-36.
 • Klasyczne koncepcje bytu. Od Arystotelesa do współczesności, [w:] S. T. Kołodziejczyk (red.), Przewodnik po metafizyce, Kraków: WAM 2011, s. 45-86.
 • Morality, God, and Possible Worlds, „European Journal for Philosophy of Religion” Vol. 2, nr 1/2010, s. 199-208.
 • Rzecz, przedmiot, byt – uwagi definicyjne ontologa, [w:] M. Kitowska-Łysiak, M. Lachowski  (red.), Rzecz i rzeczowość w kulturze XX i XXI wieku, Lublin: TN KUL 2007, s. 11-20.
 • O zasadzie racji dostatecznej, „Roczniki Filozoficzne” nr 1(54)/2006, s. 179-216.
 • Argumenty na istnienie Boga, [w:] ks. M. Rusecki, ks. K. Kaucha i in. (red.), Leksykon Teologii Fundamentalnej, Lublin-Kraków: Wydawnictwo M 2002, s. 111-122.
 • Wszystkie własności są przedmiotami, „Filozofia Nauki”, nr 1 (33)/2001, s. 95-100.
   

Maciej Zachara

 przedmiot: teologia liturgii

Tomasz Zamorski

mgr lic.
przedmiot: homiletyka


Teolog i rekolekcjonista . Licencjat kościelny z teologii fundamentalnej uzyskał na warszawskim UKSW. Jest też absolwentem podyplomowych studiów z retoryki na UJ. Przez wiele lat był duszpasterzem dzieci i młodzieży. Pełnił także urząd przeora warszawskiego klasztoru oraz kierownika Ośrodka Kaznodziejskiego w Łodzi.

Maciej Zięba

 przedmiot: filozofia i teologia społeczna

[X]
Jeżeli chcesz polecić naszą stronę znajomemu, wypełnij poniższy formularz.
* Twoje imię:
* Twój e-mail:
* Imię znajomego:
* E-mail znajomego:
Komentarz:
* pole wymagane